Yuiko Fujita
2019 Seoul
Photo; Yuiko Fujita
<trip-top>