Yuiko Fujita
2019 New York
Photo; Yuiko Fujita
<trip-top>